some-facebook-code
Eleverne i rotunden  - Frederiksberg Hf kursus
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Kvalitetssikring

Formål:

 • At bidrage til at sikre sammenhæng mellem den enkelte elevs valg af 2-årigt HF på Frederiksberg HF-kursus og ønsker om fremtidig videreuddannelse og beskæftigelse
 • At identificere pædagogiske udviklingsområder i relation til centralt fastsatte standarder
 • At tydeliggøre skolens funktioner og kvaliteter i forhold til det omgivende samfund
 • At sikre at eleverne tilbydes undervisning af bedste kvalitet.

Elev-lærerrelationen på Hf

Det er skolens målsætning at tilbyde eleverne undervisning af bedste kvalitet. Med henblik på at sikre dette udføres der løbende kvalitets og evalueringsprojekter, hvor elever får lejlighed til at udtale sig om lærernes undervisning. Disse ” tilfredshedsmålinger”, kombineret med evaluering af fagene udføres af det lokale EVA-udvalg, som arbejder efter følgende procedure:
 • Rektor vælger indsatsområde
 • faggruppen indbydes til møde
 • Orientering om obligatoriske spørgsmål, mulighed for
 • formulering af tillægsspørgsmål
 • lærere og elever besvarer spørgsmål
 • besvarelserne sendes til et analyseinstitut
 • tabeller og diagrammer vurderes af EVA
 • EVA skriver en rapport
 • Konklusionerne drøftes med faggruppen og rektor og den endelige rapport offentliggøres på skolens hjemmeside
I skoleåret 2005/6 er indsatsområdet evaluering af naturfagspakken og samspillet mellem fagene biologi, geografi og kemi. 1 delrapport er udarbejdet. Når det endelige analysearbejde er udarbejdet vil hovedkonklusionerne være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Elev-skolerelationen:

De nye optagelsesregler til de videregående uddannelser fastsætter specifikke fag og niveaukrav for at kunne optages på universiteterne. F. eks. skal alle ansøgere til det humanistiske område have gennemført valgfag på fortsætter B-niveau i tysk eller fransk for at kunne optages.

Videnskabsministeriets regler lægger op til, at den enkelte ansøger allerede ved optagelse, inden skolestart, har gjort sig nogle overvejelser over hvilke videregående uddannelser, der sigtes på efter afsluttet HF-eksamen.

I relation til denne problematik har Frederiksberg HF-kursus besluttet at tilbyde alle ansøgere en valgfagssamtale med en studievejleder.

Skolen udbyder et valgfagsprogram, der indebærer muligheder for at den enkelte elev, afhængig af de valgte fag, vil kunne blive optaget på de fleste universitetsuddannelser.

Elev-samfundsrelationen

Det gøres årligt op hvor mange elever der gennemfører med en hel HF-eksamen, og der tages løbende initiativer til, at medvirke til at mindske frafaldet.

Lærer-elevrelationen

Elever har krav på at få en faglig vurdering af deres standpunkt 2 gange årligt. Hertil kommer et antal tutorsamtaler, hvor den enkelte elev vurderes ud fra en A;B;C-skala, hvor C er udtryk for en ikke bestået/utilfredsstillende indsats.

Lærer-lærerrelationen og lærer klasse

Lærerne samarbejder med henblik på at sikre samspil mellem de forskellige fag i HF-uddannelsen, og der er nedsat lærerteam i hver klasse. Teamet koordinerer den skriftlige arbejdsbyrde, skemalægger værkstedstimerne, har tovholderfunktion ved de to årlige lærerforsamlingsmøder, og samarbejder med studievejleder og læsevejleder

Skole-elevrelationen

En elev på Frederiksberg HF-kursus har rettigheder og pligter.
Ret til undervisning af bedste kvalitet, SU og mødepligt. Mødepligtsbestemmelserne er udformet i skolens Studie og Ordensregler. .

Skole-lærerrelationen.

Skolens bestræber sig på at ansætte lærere som er særligt dygtige og kompetente til at undervise Frederiksberg HF-kursus´ specielle elevgruppe, hvor aldersgennemsnittet er ca. 21 år.

For at sikre at eleverne tilbydes undervisning af bedste kvalitet, er der aftalt procedurer for, hvordan den enkelte nyansatte lærer integreres i skolen, og i forlængelse heraf indgår i et samarbejde om en kompetenceudviklingsplan, som også har konsekvenser for den fremtidige løndannelse (NY Løn). Både den nyansatte lærer og den erfarne lærer skal deltage i følgende:

 • Rektor melder, at han har til hensigt at overvære lærerens undervisning
 • Der af tales et passende tidspunkt
 • Rektor overværer undervisningen
 • Rektor taler med klassen/holdet uden læreren er til stede
 • Den konkrete undervisning danner udgangspunkt for en efterfølgende samtale mellem lærer og rektor

Skole-skolerelationen

Elevernes eksamensresultater offentliggøres på skolens hjemmeside ved link til undervisningsministeriets database, og der kan sammenlignes med andre HF-kurser.

Skole-samfundsrelationen

Frederiksberg HF-kursus er en udpræget second chance skole, hvor mange af eleverne har brudte uddannelsesforløb bag sig.
Aldersgennemsnittet er ca. 21 år og i modsætning til de fleste andre HF-kurser optages mellem 20 og 30 pct af en HF-årgang efterfølgende på universiteterne.

Valg af videreuddannelse har ofte en stærk sammenhæng med om forældrene har en videregående uddannelse Børn af ” lange forældre ” vælger ofte lange videregående uddannelser i højere grad end børn af ”korte forældre”. Dimittendernes sociale arv slår igennem. Danmarks Pædagogiske Universitet(DPU) har udført et omfattende analysearbejde af HF-årgang 1993, 1995 og 1997.

Konklusionen er fornem. Børn af "korte forældre" optages på universiteterne i samme omfang som børn af "lange forældre". Den sociale arv brydes på Frederiksberg HF-kursus !!

DPU har ligeledes set på hvordan det går HF-erne fra Frederiksberg HF-kursus efter eksamen. Man har konstateret, at arbejdsløsheden er 1 pct, altså ikke eksisterende.

Skolen medvirker således til at mange, måske lidt skæve, men også meget talentfulde unge får en uddannelse og et efterfølgende positivt beskæftigelsesmæssigt perspektiv.