some-facebook-code
home onsdag d. 22-11-2017 kl. 21:04 | uge 47 Lectio | Kalender | Find FHF | Kontakt FHF |
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet  - Frederiksberg Hf kursus
Hf kurset
Frederiksberg Hf (FHF)
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen.
Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling
Det 2-årige Hf - giver adgang til videregående uddanelse

FHF's Leksikon

Her kan du finde praktiske oplysninger om stort og småt på FHF:
Der er pt. 55 artikler i leksikonet - Get ready to scroll :-)

A
Administrationen
Rektor, Finn Bønsdorff, varetager skolens profil udadtil, servicerer bestyrelsen, advarer forsømmere, tager sig af klagesager udover de almindelige rektorale opgaver
Inspektor, Lise Hansen, elevkontakt herunder samarbejdsudvalg, eksamensplanlægning, pædagogiske udvalg og strategier, afvikling af særarrangementer udover de almindelige inspektoropgaver og festafholdelse.
Inspektor Anders Lundsgaard. Specielle områder er løn og ansættelser og kontrol af indberetninger omkring løn.

Skolens sekretærer tager sig af de almindelige kontorfunktioner (telefoner, fordeling af post, servicering af elever og lærere og elevadministration). Specielt:
Sekretær Lise Daugaard Svendsen: skolens regnskab
Sekretær Hanne Kristensen: Optagelse af nye elever, skolens kontantkasse, SU og Uddannelseskort, se opslag om SU
Henrik Thostrup: vikardækning, løn vedr. rengøringassistenter (ol/hak)


Alkohol
FHF's alkoholpolitik indebærer, at der ikke drikkes alkohol på skolen i arbejdstiden.
Ved elevfester sælges der alkohol. Se opslaget "Fester". (th)


B
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af af fire eksternt udpegede medlemmer samt en elev og to lærerrepræsentanter med stemmeret. Hertil kommer en lærer og en elev uden stemmeret.

Følgende myndigheder/organisationer har en vedtægtsfastsat ret til at udpege medlemmer til skolens bestyrelse:
Frederiksberg kommune, har udpeget fabrikant Henrik Murmann.
Københavns Universitet, har udpeget Institutbestyrer Kristian Madsen-Østerbye, som er valgt til formand for bestyrelsen.
DPU, har udpeget seniorforsker Lars Klewe.
AE-rådet, har udpeget konsulent Aino Vedel.

Lektor Manisha de Montgomery Nørgård er valgt af personalet.
Magnus Easmussen er valgt af eleverne.

Uden stemmeret: Niklas Holm-Rasmussen (lærer) og NN(elev). (hak)


Biblioteket
Biblioteket ligger i lokale 11. Åbningstiderne er 8.20 - 16.00 alle hverdage.
Du kan bruge biblioteket til lektielæsning, gruppearbejde, litteratursøgning og opgaveskrivning. Du kan også benytte bibliotekets håndbogssamling. Hvis du skal kopiere, står elev-kopimaskinen her.
Ordensreglerne på biblioteket foreskriver, at du skal tale dæmpet, så der er arbejdsro, at du ikke må spise mad, at bøger skal sættes på plads efter brug og ikke må fjernes fra lokalet, samt at pc`erne kun er til arbejdsbrug. (lh/me)


Bogdepotet
Bogdepotet bestyres af Emil Sonne og Jette Falk. Se åbningstider på Lectio. Lærerne udleverer ikke selv bøger. Når der skal udleveres bøger, meddeler læreren i god tid kursisterne, hvilke bøger de skal læse. Kursisterne henter selv bøgerne på depotet. Her kvitterer kursisterne for modtagelsen og registreres samtidig i stregkodesystemet. Kvitteringsliste og registrering bruges til at hjemkalde bøger, udskrive regninger og til inkassosager.
Derfor er reglen: Bøger udleveres kun mod kvittering. (hak)


D
Datalokaler
Skolen har to datalokaler: 109, 110.  Datalokaler skal reserveres på Lectio.
Kursister kan benytte datalokalerne, når ikke der er undervisning i dem.
(ol)


E
Eksamen
Alle fag afsluttes med eksamen. Eksamenstidspunkter besluttes af undervisningsministeriet og offentliggøres i løbet af foråret. For en beskrivelse af eksamen i de enkelte fag se Fagenes Sider. (th)


Eksamensformer
Der er stor forskel på, hvilken eller hvilke eksamensformer der anvendes i de enkelte fag og på de forskellige niveauer. For at få oplysninger om fagets eksamensformer kan du se på Fagenes Sider (th)


Elevrådet

Elevrådet nedsættes hvert år kort efter skolestart. Alle klasser har plads til én repræsentant i elevrådet. Elevrådet fungerer som elevernes talerør over for skolens ledelse. Elevrådsformanden har den ene af pladserne i skolebestyrelsen.   (ol)F
Facebook-profil

FHF's Facebook profil på www.facebook.com/frederiksbergHF administreres af:

Jette Falk (design - billedkunst), Otto Leholt (webmaster).
Redaktør er Socialrådgiver Anne Kragh Andersen .

(ol)


Feriefridage
Feriefridage søges i så god tid som muligt hos Eddie. Ansøgningsskema findes på lectio i mappen "Omsorgdage og feriefridage" (lh/me)


Ferieplan
Skolens ferieplan fremgår af kalenderen på Lectio og på FHF's hjemmeside. (lh/me)


Fester
Der er seks fester om året på FHF. De fleste fester har et tema, nogle temaer er faste som f.eks. gallafesten med lancierdans og julefrokosten. Der må ikke medbringes alkohol. (lh/me)


Festudvalg, lærere
Udvalget består af AG og LH. Udvalget holder jævnlige møder med det elevbaserde festudvalg og sørger for, i samarbejde med det elevbaserede festudvalg, at der idéudvikles og informeres om kommende fester samt at der er styr på musik mm. (lh/me)


Fravær
Vi fører fravær i lectio. Kursister kan altid logge på og se deres aktuelle fraværsprocent. (th)

Fredagscafé
Fredagscafé afholdes af klasserne efter aftale med inspektor Lise Hansen. Fredagscafeerne må starte kl. 15.30 og skal slutte kl. 19, hvor der skal være ryddet op. (lh)


Fællesudvalg
Fællesudvalget består af 2 elever, 2 lærerrepræsentanter (Anne Dorte Fridberg og Inger Woesøe) + en ledelsesrepræsentant (Lise Hansen). Møderne annonceres på Lectio. Fællesudvalget er et slags bindeled mellem elevrådet og skolen. (hak)


H
Historieopgaven på 1. Hf
Historieopgaven skrives i 2. semester mellem Nytår og vinterferien. Det er en selvstændig skriftlig opgave, hvor du skal lære at beskrive og analysere et historisk emne som I har arbejdet med i undervisningen i 1. semester.
Opgaven tjener blandt andet til at give dig de opgavetekniske kompetencer som er nødvendige i forbindelse med den Store Skriftlige Opgave (SSO) på 2. hf. (ol)

I
IT-fejlmelding
Oplever du problemer med IT (hardware, programmer, printere , projektorer eller lign. fejlmeldes til Sohaib mandag, tirsdag og onsdag på tlf. 29202283 øvrige tidspunkter til SHA. (hak)


IT-tekniker
Skolens IT teknikker / supporter er Sohaib Ali, som har kontor i lokale 101. Sohaib hjælper med tekniske problemer på skolens It-systemer herunder printerproblemer.
Mobil :29202283
(ol)


K
Kantinen
Kantinen  finder du  ved at gå ned ad trappen ved musiklokalet.
Kantinen holder åbent fra kl. 8 til kl. 14.30 og har hver dag en lun ret og friske sandwiches. Derudover er der et udvalg af varme og kolde drikkevarer, frugt, gulerødder, brød, kager og slik. (MEJ)


Koder
Koder til skolens computere, Lectio samt trådløst netværk udleveres af Susanne Hansen. (hak)


Kopimaskiner
Kursisterne har adgang til kopimaskinen på biblioteket. For udskiftning af toner kontakt AV-inspektor Jakob Jensen. (ol)


Kvalitetsudvalg
Kvalitetsudvalget består af KAH og LNH. Udvalget laver årlige evalueringer af udvalgte områder af skolens virke. I 2007 var det NF-gruppen, i 2008 KS-gruppen, der blev evalueret. (th)

L
Lectio
På Lectio kan du se skemaændringer og opgørelse over dit fravær eller du kan se hvilke lektier du har for og hente filer som dine lærere har lagt til dig. For at anvende Lectio skal du have log-in koder. Koder udleveres af Susanne Hansen. (hak)


Lærerteams
Der er lærerteams tilknyttet til hver klasse. På 1. år er der tre lærere i teamet, på 2. år er der to lærere. Lærerteamets opgaver er beskrevet i et "teampapir", som ligger på Lectio.
Teamlærerne er samtidig tutorer. (lh)


Læsevejleder
Vi har 4 læsevejledere på skolen: Inger Worsøe, Peter Johannes Larsen, Kirsten Seitzmayer og Ask Hejlskov Larsen  .
I starten af skoleåret gennemføres en screening af kursister på 1.HF for at identificere elever med læse- eller skrivevanskeligheder. Disse elever tilbydes læsevejledning individuelt eller i grupper, typisk én time om ugen. Andre elever, som selv finder ud af, at de har problemer er velkomne til at opsøge læsevejlederne.
Særligt i forhold til ordblinde er der mulighed for at søge hjælpemidler, herunder computer med læse- og skriveprogrammer. 

Læsevejlederne har kontor i lokale 101. (hak)


M
Mentorordning
Hvis du lider af psykiske vanskeligheder er det muligt at ansøge om mentorstøtte.
For at ansøge skal du henvende dig til skolens socialrådgiver Anne Kragh Andersen, Ansøgningen sendes til Undervisnings Ministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen som bevilger støttetimer som bruges til at ansætte en lærer til at være mentor for den ansøgende.
(ol)

Morgensamling
Der holdes morgensamling for alle klasser hver torsdag kl 10.00 (ol)


Morgensang
I forbindelse med den ugentlige morgensamling er der morgensang. Skolens klasser synger på skift med akkompagnement - hvis de ønsker det - af Kim Ingholt. Klasserne vælger frit, hvilken sang de vil synge med den begrænsning, at sangen skal være på dansk. Hidtil har især Kim Larsen været stærkt repræsenteret i FHF's "morgensangsrepertoire", men gamle kæmper som Grundtvig og Aakjær har også markeret sig. (ki)


O
Oprydning
Din mor er her ikke - det er dit ansvar at rydde op efter dig - det gælder i klassselokaler og aula m.v.
Efter sidste time skal alle stole sættes op på bordene - på forhånd tak :-) (ol)


P
Printere
Skolen har en række netværksprintere,som eleverne kan anvende. Det gælder biblioteket, datalokalerne 109 og 110.

Er der problemer med udskrivning, så se checkliste på opslagstavle i de enkelte lokaler. Lærerne har adgang til de samme printere som kursisterne, samt printere på fagdepoter og lærerværelset. (ol)


Printerpapir
Papir til printere kan hentes i lærernes kopirum. (ol)


Pædagogisk dag
Der afholdes årligt en eller to pædagogiske dage. Dagen arrangeres af pædagogisk udvalg og indholdet varierer efter behov. Deltagelse er obligatorisk for alle lærere. (th)

Pædagogisk udvalg
Pædagogisk udvalg arbejder bl.a. med det overordnede indhold i værkstedstimerne, lægger rammerne for tutorfunktionen og arrangerer pædagogiske dage. (th)

R
Ringetider
Vi har faste ringetider: 8.20-9.05; 9.15-10.00; 10.10-10.55; 11.05-11.50; 12.30-13.15; 13.25-14.10; 14.20-15.05; 15.10-15.55. (lh)


Rusmiddelpolitik
Et overforbrug af alkohol eller indtagelse af stoffer er ikke alene en trussel mod ens psykiske og fysiske helbred; det går også ud over læringen – både for den der indtager rusmidlerne men også for klassekammeraterne fordi man ikke tænker optimalt i timerne.
Derfor tolereres indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer ikke på skolens område undtagen ved særlige lejligheder (f.eks. fester), hvor skoleledelsen tillader alkohol. Brud på disse regler medfører en advarsel. Et gentaget brud vil medføre udskrivning af uddannelsen. Salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt og vil medføre politianmeldelse og bortvisning.
Hvis du har problemer med alkohol eller stoffer kan du kontakte skolens rusmiddelkonsulent og socialrådgiver Anne Kragh Andersen, som tilbyder en udredende samtale med information om eksterne behandlingstilbud samt opfølgende, støttende samtaler, så du har mulighed for at fortsætte din skolegang på FHF. En samtale om alkohol eller stoffer kan handle om:
• Dine oplevelser, tvivl og bekymringer omkring alkohol eller stoffer
• Mulighed for mere hjælp og støtte
Hvis en af skolens ansatte bliver bekymrede for om en kursist er påvirket af alkohol eller stoffer, kan vedkommende, uden at kunne bevise det, sende kursisten hjem resten af skoledagen.

Som en del af introforløbet kommer skolens rusmiddelkonsulent/socialrådgiver rundt i alle klasser og præsenterer sig selv, hvilken funktion hun har på skolen og skolens rusmiddelpolitik. Denne vil også blive taget op i værkstedsundervisningen om den gode klasse(kultur).
Med venlig hilsen

Rusmiddelkonsulent og socialrådgiver Anne Kragh Andersen (Anne)

Rygepolitik
Frederiksberg HF er røgfrit område, også parkeringspladsen.
Der er dog opsat askebægre på terrasser. (hak)


S
Sikkerhedsrepræsentant (AMR)
FHF's arbejdsmiljørepræsentant er Anne Dorte Fridberg (AD) (hak)


Skolebetjent
Skolebetjent Lars Stjernholms kontor ligger i kælderen under administrationskontoret og bogdepotet. Hvis skolebetjenten ikke er på sit kontor, kan man lægge en besked i hans postbakke på skolens kontor. (th)


Skolens "åbningstid"
Skolen er åben fra 7.30 - 18.00. Det er dog muligt at være på skolen til kl. 20. (Rengøringen låser yderdøren kl. 18, men er på skolen til kl. ca. 20)
Hvis man ønsker at bruge skolen uden for den almindelige åbningstid, må man træffe en aftale med rektor eller én af inspektorerne. (lh)


Standpunkt / ABCD-givning
I forbindelse med 2. og 3. tutorsamtale på både 1. og 2.år giver faglærerne en faglig vurdering af eleverne. Vurderingen sker i de fire kategorier A, B, C og D, hvor A er det bedste.
Tutorerne indfører vurderingerne i studiebogen inden tutorsamtalerne. (osh)


Studiebog
Studiebogen er en personlig mappe i lectio. Kun den enkelte kursist, tutor samt kursistens lærere har adgang til studiebogen. Studiebogen udfyldes i forbindelse med tutorsamtalerne. Formålet med studiebogen er at fastholde evalueringer og mål fra tutorsamtalerne. (th)

Studiekort
Studiekort forudsætter foto i Lectio. Studiekortet gælder for et år ad gangen og udleveres i starten af skoleåret. Mangler du dit kort, så kom ind på kontoret. (hak)


Studieture
Flere klasser tager på studietur hvert år. Eleverne betaler selv for transport og ophold, men modtager et mindre bidrag fra FHF til fælles udgifter. Skolen betaler lærernes deltagelse. Studieture aftales med Finn i god tid. (hk/th)


Studievejleder
Alle klasserne har tildelt en studievejleder.
(ol)


Større skriftlig opgave - SSO
Større skriftlig opgave på 2. hf er en skriftlig, individuel eksamensopgave, der vurderes ved ekstern censur. Man har en uge til at skrive opgaven, hvor den almindelige 2.års undervisning er aflyst.
FHF anbefaler, at opgaven skrives enkeltfagligt, men det er tilladt at skrive tværfagligt. Skrives der i ét fag, skal faget være på mindst B-niveau. Skrives der i flere fag, skal mindst et af fagene være på mindst B-niveau.
Elever har ret til to gange 20 minutters vejledning forud for opgaveugen. I selve opgaveugen må der kun stilles opklarende spørgsmål til vejlederen.
Materiale til SSO'en kan findes på intranettet. (th)


SU
Du søger SU ved at logge på su.dk ved hjælp af din NemId.
Hvis du har spørgsmål vedrørende SU, kan du henvende dig til sekretær Hanne Kristensen på kontoret i stueetagen.
Hvis du vil have rabat på transport, så kan du søge om dette på www.ungdomskort.dk (hak)


T
Trådløs Internet opkobling
For at anvende FHF's trådløse internetopkobling, skal du have en log-in kode fra UNI-C. Koder bestilles hos Susanne Hansen. Der kan være en leveringstid på koderne på ca 1-2 dage. (hak)


Tutorordning
Teamlærerne fungerer også som tutorer. Som tutor skal man 3 gange årligt afholde tutorsamtaler med sine tutorelever. Tidspunktet for samtalerne fastsættes af administrationen.

I samtalerne inddrages elevens studiebog.
Skabelon til studiebogen kan findes på LECTIO under team. (osh)


V
Vikardækning ved planlagte aktiviteter
Ved ansøgning om kursus / feriefridag kan læreren selv komme med forslag til, hvornår undervisningen kan afholdes. Der kan enten byttes lektioner med en anden lærer eller undervisningen kan afholdes i frie skemapositioner. Kun i særtilfælde bevilges der en vikar. (th)

Vikardækning ved sygdom
Skolen sørger i videst muligt omfang for at vikardække ved sygdom. Det prioriteres, at det er en faglærer, der vikarierer. Ved dag-til-dag sygemelding kan der alternativt findes en holdlærer. (th)

Værkstedstimer
Både 1. og 2. hf har en ugentlig skemalagt lektion til værkstedsundervisning. Pædagogisk udvalg lægger rammerne for indholdet i værkstedstimerne og udarbejder i nogle tilfælde fælles materiale. Det er teamets opgave at være orienteret om værkstedstimernes indhold samt at koordinere, hvem der underviser i de enkelte værkstedstimer. (th)


W
Webmaster
FHF's hjemmeside  + YouTUbe kanal og Google + redigeres af Otto Leholt. Har du forslag, ideer, artikler, billeder eller andet som mangler på hjemmesiden, så giv mig endelig besked herom.

Ligger der billeder af dig på hjemmesiden som du gerne vil have fjernet , bedes du kontakte webmaster på ol@frberg-hf.dk. (ol)