some-facebook-code
Lige i øjet - HF uddannelsen på Frederiksberg
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
HF- gir dig grønt lys til livet - Frederiksberg Hf kursus
Frederiksberg Hf (FHF)
Hf kurset
Det 2-årige dagkursus til Hf eksamen. Dialoger - Fællesskab - Udvikling

Studie- og ordensregler:

Studieregler:

Vi forventer at:
 • du møder til undervisningen.
 • du er på plads i klasseværelset ved timens start.
 • du retter dig efter lærerens anvisninger, også når det gælder brug af mobiltelefon og computer.
 • du forbereder dig til timerne og har relevant undervisningsmateriale med.
 • du checker Lectio for beskeder.
 • du bidrager til et positivt læringsmiljø.

Såfremt din lærer skønner, at du ikke lever op til Studie- og ordensreglerne, vil du blive bedt om at forlade klassen og indberettet til rektor.

Ordensregler:

 • Du skal overholde gældende lovgivning.
 • Skolen har nultolerance over for vold.
 • Du er forpligtet til at tale, skrive og opføre dig ordentligt.
 • Skolen er røgfri. Der må ikke ryges på parkeringspladsen.
 • Du må ikke være påvirket af stoffer og alkohol.
 • Du skal rydde op efter dig.

Overtrædelse af reglerne indebærer, at du modtager en skriftlig advarsel. Ved gentagne overtrædelser kan du blive bortvist og udmeldt fra skolen.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 10. december 2015.
PDF version

UVM om Studie- Ordensregler

Tilstedeværelse

Som kursist på Frederiksberg HF-Kursus er du pligtig til at følge undervisningen og rettidigt aflevere skriftlige opgaver og projekter.

Frederiksberg HF-Kursus har valgt at sætte fokus på fastholdelse og fravær i skoleåret 2015-2016

 • Det 2-årige HF-studie er et fuldtidsarbejde som er aflønnet via Statens Uddannelsesstøtte
 • Den fysiske aktivitetsforpligtelse ”mødepligten” forudsætter minimum tilstedeværelse i 90 % af undervisningen.
 • Det vil sige at fravær skal holdes under 10% af undervisningstiden. De ministerielle bestemmelser definerer fravær som ikke-fremmøde uanset årsag.
 • Det indebærer at fx sessionsindkaldelse, vidneindkaldelse, sygdom, lykkelige eller ulykkelige omstændigheder betragtes som fravær!
 • Der eksisterer ikke et begreb, der hedder lovligt fravær!
 • 10% gælder for studieaktiviteterne som et gennemsnit. Forsømmelser i enkelte fag kan dog maksimalt udgøre 15%.

Oprykning til 2.år

Oprykning til 2.år forudsætter at du samlet har bestået 1.års eksamener. Får du problemer hermed skal du omgående kontakte din studievejleder.

Skriftlige afleveringer

Manglende aflevering af skriftligt arbejde betragtes som forsømmelser.

I fag hvor skriftlige arbejder skal fremlægges mister eleven retten til at gå til eksamen, såfremt rapporter ikke rettidigt afleveres og godkendes af vedkommende faglærer. Tidsfrister offentliggøres i rimelig tid.
I uge 45 og 14 gøres der status over eventuelle mangler.

Sanktioner

Overtrædelse af tilstedeværelseskravene vil betyde iværksættelse af sanktioner der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Det er vigtigt at du i Lectio anfører årsag til eventuelt fravær.

Team-lærere, HF-vejledere og administrationen følger derfor dit fremmøde nøje.

Sanktionsprocessens faser

 1. Overstiger dit fravær 10 %, vil du modtage et brev om indkaldelse til en samtale med rektor.
 2. Ved fortsat fravær modtager du brev om skriftlig advarsel. Du skal derefter kontakte hf-vejleder med henblik på en udredning af årsager til det store fravær.
 3. Er fraværet herefter ikke ophørt vil du blive frataget SU.
 4. Nedbringes fraværet ikke udmeldes du af kursus. Hvis fraværet nedbringes vil du kunne generhverve retten til SU.
 5. I graverende tilfælde vil Rektor kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

Opgørelsestidspunkter af fravær i skoleåret 2015—2016:
I følgende uger opgøres fraværet, manglende afleveringer og eventuelle sanktioner iværksættes:
Uge: 36, 41, 45, 48, 4, 10, 14 og 19

Der henvises iøvrigt til gældende bekendtgørelse om

Studie- og ordensregler i de gym. udd. .

Se også FHF's Fastholdelsesplan