Ottos geografi noter til HF
Geografi noter
Om eksamen i geografi - pensum og opgaver

Evalueringsopgaven & geografi

Vejledning til geografi / evalueringprojekt

Nedenstående noter er min vejledning til geografidelen i Evalueringsopgaverne

Brug denne vejledning før du spørg mig hvordan I skal lave dette eller hint ...og bemærk:

Opgaverne ligner jo i høj grad det vi allerede har arbejdet med i geografitimerne og der er derfor masser af vejledning / inspiration at finde på siden her.

Det gælder her som med alt andet på HF - at det altid er en rigtig god ide at følge lærernes faglige vejledning...

Husk også at der i nedenstående ikke er taget højde for Biologi og Kemi fagets andel af evalueringsopgaven.

Synopsen:

Det er vigtigt at du i synopsen skriver i stikord med anvendelse af punktopstilling og angivelse af sammenhænge med pile (-> )

Eksempel på

eksemplarisk synops 1

eksemplarisk synops 2

Her tilfældige uddrag fra 4 forskellige synopser, som illustrere hvor forskelligt I løser opgaven . Noget er bedre / lettere at anvende til eksamen end andet

Synops 1 | uddrag 2 | uddrag 3 | uddrag 4

Indledning ...!

Det er en god ide at bruge lidt tid på at skrive en god indledning til din opgave .

Prøv her at fortælle hvorfor emnet er interessant og relevant.

Eventuelt hvilke problemstillinger / spørgsmål / konflikter emnet indeholder.

Fagligt kernestof

Evalueringsopgaven skal inddrage centralt fagligt stof fra undervisningen + andet materiale som jeres faglærere henviser jer til.

Det er som sådan ikke DET I skriver, men jeres evne til at inddrage fagligt kernestof som vurderes ved eksamen.

Hvis I vælger i synopsen at se stort på faglærerens vejledning - så undgår I desværre ikke at vi spørger til dette faglige kernestof under eksamen.

NF - Eksamensvejledning

Geografi vejl. til opgaverne:

Opgave 1
Ernæring og sundhed

Geografi:

Diskutér den demografiske og erhvervsmæssige udviklings betydning for den stigende forekomst af livsstilssygdomme, og
afslut med at opridse, hvilke positive eller negative perspektiver du ser i forhold til livsstilssygdomme i fremtiden.

I Geografi delen af denne opgave handler det om at demonstrere at I kan finde, anvende og præsentere demografiske og erhvervsøkonomiske data.

Opgaven i geografidelen vil være at sammenligne forskellige typer af lande med hensyn til:

økonomi, sundhed, ernæring og kost.

Følgende indikatorer kan anvendes:

 • BNP pr capita, % arbejdsstyrke i landbrug, urbaniseringsgrad %
 • Levealder M/K , Børnedødelighed, % ældre > 60 år, % med diabetes
 • Kcal. pr indb pr dag, % overvægtige, % undervægtige, kostsammensætning ( % sukker / fedt)
Tallene kan bedst præsenteres i en tabel - som her:

Tabel eksempel

En hypotese kan være :
 • at livsstilssygdomme som diabetes primært rammer ældre mennesker, og
 • kan skyldes stillesiddende arbejde og forkert kostsammensætning

Fremgangsmåde:

 • Vælg 5 forskellige lande, prøv både at få høj- , mellem- og et lavindkomstland med.
  Vælg mellem de lande hvor der er data for kostsammensætning -
  se what-the-world-eats/
 • Find data og indsæt i tabellen
 • Analyser data - dvs. find sammenhænge / korrelation mellem tallene. Kan nogle data forklare andre data?
  Er der noget som er karakteristisk for lav - indkomst landene og højindkomstlandene? Hvilke type lande har det højeste antal diabetes tilfælde?
  Hvem har den længste levealder?
  Er der en sammenhæng mellem antal ældre og udbredelsen af diabetes?
  Er der sammenhæng mellem urbaniseringsgrad og antal diabetes tilfælde ?
  Er der en sammenhæng melle kost og diabetes / levealder ? etc. etc.
 • Kan hypotesen bekræftes eller afkræftes..?
 • Overvej hvilke forhold der vil påvirke udbredelsen af livsstilsygdomme i fremtiden - såvel i vesten som i udviklingslandene ?
 • Konklusion ..?

Datamateriale

Artikel: om livsstilssygdomme ...

Opgave 2:
Befolkningstilvækst og fødevareproduktion

Beskriv udviklingen i verdens befolkning siden 1950 og frem til 2050 og diskuter, hvilke udfordringer dette giver for landbruget?
Opgaven kombinerer dele af demografien og erhvervsgeografien.

En hypotese kan være:

 • En stigende befolkning vil give et øget pres på naturlige ressourcer (jord, vand og miljø), og
 • kræve en omlægning af såvel dyrkningsmetoder som kostsammensætning?

Demografien ...

 • Tegn et kurvediagram eller lav en tabel der viser udviklingen i verdensbefolkningen 1950-2050
 • Tegn en transitionsfigur i Excel for verdensbefolkningens udvikling 1950-2050, og
 • Beskriv udviklingen i forhold til den demografiske transitionsmodel
 • Lav gerne befolkningskurver for enkelte regioner; Afrika, Mellemøsten, Asien, Europa - så I kan sige noget om hvor i verdens befolkningstilvæksten er størst!!!

Erhvervsgeografien ..

 • landbrugsareal (hektar) pr indbygger ->
 • arealproduktivitet (kornudbytte pr ha)
 • anvendelse af pesticider / gødning (kf / hektar)
 • kostsammensætning
 • arbejdsintensivt eller kapitalintensivt landbrug
 • Dyrkningssystemer / Grøn Revolutions metoder

Datamateriale

Kunsten at brødføde verdens befolkning

Opgave 3
Det globale fødevareproblem

Beskriv væsentlige forskellige i ernæringssituationen og kostsammensætning (animalsk/vegetabilsk) i forskellige lande.

Fremgangsmåde:

 • Vælg en række forskellige lande som eksempler. Vælg nogle lande hvorfra vi har data om kostsammensætningen - se
  what-the-world-eats
 • Undersøg kalorieforbruget pr indbygger i disse lande
 • Beskriv hvad der er karakteristisk for kostsammensætningen i de valgte lande
 • Præsenter disse data i en tabel
 • Er der nogen sammenhæng mellem kostsammensætningen (mængden af animalske fødevarer) og landbrugsareal pr. indbygger og eller BNP pr indbygger?
 • Diskuter fordele og ulemper ved den forskellige kostsammensætning
opdyrket-areal-pr-indbygger
Opdyrket areal pr indb. 1961-2014 - udvalgte regioner
Kilde

Se flere figurer m.v. på
Ottos noter til erhvervsgeografi

Datamateriale

Kunsten at brødføde verdens befolkning

Opgave 4:
Dansk landbrug

a. Redegør for udviklingen i det danske landbrug efter 2. verdenskrig

d. Vurdér kort den samlede samfundsmæssige betydning af moderne landbrugsmetoder

I geografi vil vi som minimum hører noget om landbrugets udvikling / forandring siden 1950 - se tabel nedenfor.

Inddrag i beskrivelsen begreber som:

 • strukturudviklingen
 • produktionsfaktorer
  ( arbejdsintensivt -> kapitalintensivt)
 • arbejdsproduktivitet
 • arealproduktivitet
 • koncentration ( altså antal dyr pr bedrift)
 • mekanisering / industrialisering -> automatisering af produktionen
 • specialisering og
 • stordriftsfordele

Datamateriale

Strukturudviklingen i dansk landbrug 1950-2010 (kilde)
Overvej hvorfor mælkeproduktionen - i modsætning til svine og kornproduktinen , ikke er steget i perioden ..?

Prøv også at forklare hvad der driver denne udvikling frem mod stadig større og større, og mere og mere effektive landbrug?

Altså : hvad er dynamikken / kræfterne bag denne strukturudvikling?

Som et af de få erhverv er landbruget underlagt såvel naturmæssige som samfundsmæssige forhold, som er afgørende for produktionens størrelse og dermed indtjeningen. (kilde)
Landbrugets samfundsmæssige betydning (kilde)
Anvend nogle enkelte elementer fra mindmappet her , til at belyse landbrugets samfundsmæssige betydning i dagens Danmark .

Prøv også at tage stilling til om dansk landbrug er bæredygtigt? Se sidste side i teksten om "Dansk Landbrug"

Artikel som skal anvendes ...

Opgave 5-6:
Drikkevand / vandmiljø

Begge opgaver ligger inden for hydrologi, klimatologi samt til dels landbrugsforløbet.

Naturgeografiske forhold. Her bør du kunne beskrive følgende:

 • Vandets kredsløb og vandbalanceligningen N= F + Ao + Au + R
 • Nedbørsfordeling (Vest - Øst) -
 • hvad afhænger nedbørsmængden af ..? (temp + lufttryk)
 • Vandbalance i Danmark (overskud - underskud, hvornår? )
 • Jordbundsforhold i Danmark - Vest - Øst, hvilken betydning har dette i f.h.t. vandmiljøet?
 • Hvad vil global opvarmning betyde for nedbørsmængden i DK ?

Hertil kan så inddrages nogle Samfundsmæssige forhold:

 • landbrugets forbrug af gødning og pesticider
 • antallet af husdyr = gylle / næringsstoffer,
 • miljølovgivning ( vandmiljøplanerne), og harmonikravene (se noter fra timen)
Vandets kredsløb for Sjælland
Vandbalance for Sjælland

Opgave 7
Global opvarmning:

a. Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem.

b. Forklar hvordan menneskelig aktivitet påvirker systemerne og vurder, hvordan denne påvirkning kan ændres.

Fremgangsmåde:

 • Hvordan påvirker mennesket den naturlige drivhuseffekt ... inddrag gerne forhold som ; befolkning, økonomisk udvikling / levestandard og energiforbrug
 • Giv et eller flere eksempler på hvordan klimasystemet reagerer på en øget drivhuseffekt - altså en eller flere feedback-mekanismer.
 • Diskuter forskellige muligheder for at begrænse vores CO2 udslip ...

Nogle bemærkninger til jeres synopser ..

Nogle af jer følger lærervejledningen og anvender både noter og tekster fra undervisningen.

Det er I sig selv ikke noget enestående - men helt elementær studieteknik.
Resultatet heraf er oftest en god opgave. :-)

Der er desværre også nogle kursister som vælger IKKE at anvende noter og tekster eller vejledning i øvrigt.

Det er således svært at skrive opgave om dansk landbrug eller global opvarmning UDEN at bruge de tekster vi har læst herom ...!

Resultat er oftest meget mangelfuldt og ikke særlig godt :-(

Husk: hvis du trækker en øvelse i bio eller kemi , så vil du kun blive eksamineret i geografi i f.b.m. din evalueringsopgave.

Det er jo også helt fint - hvis der er noget geografi i din opgave vi kan snakke om.

Omvendt - hvis der ikke er andet geografi end at du f.eks skriver :
"flere mennesker , flere ældre"
ja så er der jo ikke meget at tale om her .... og for ingenting .. ja, der kan du heller ikke få nogen særlig god karakter.

Derfor til sådanne generelle udsagn:

find data / tal / statistik der kan bekræfte / dokumentere sådanne påstande/ hypoteser.

Undervisningen i demografi handlende i høj grad om at finde og anvende demografiske data !

Men - dine lærere er almindeligvis gode mennesker så de vil prøve at spørge ind til fagets kerne stof - og i dette tilfælde f.eks demografien

Hvis du ikke selv har medtaget demografiske data , figurer , tabeller i din evalueringsopgave - så må din lærer / censor jo hive et eller andet frem som vi kan tale om ... det kan være ting fra lærebogen eller andre opgaver vi har lavet i årets løb ... sådan så vi kan få en egentlig eksamination

Derfor: til jer som ikke har nogle geografiske data / materialer med i jeres synopsis - så kan I fortsat nå dette - det er jo bedre om I selv kan forberede hvad eksaminationen skal handle om - end at I først finder ud af hvad det handler om UNDER eksaminationen ..:-(

mvh Otto maj 2017

HUSK: mine bemærkninger til din opgave er sendt som PDF fil på en besked til klassen på Lectio