Ottos geografi noter til HF

Hydrologi

Hydrologi - om vandets kredsløb

Fremlæggelse af klimaanalyse

Formål:

At I få øvet mundtlig fremlæggelse af geofagligt stof – her den almene klimatologi. Træning i mundtlig fremlæggelse er vigtig - da det jo også er det I skal kunne til eksamen.

I denne fremlæggelsen for klassen skal I kun gennemgå én af jeres hydrotermfigurer. (til eksamen skal I dog kunne gennemgå mindst to figurer, inkl. Cherrapundji – da det er et klassisk eksempel på asiatisk monsunregn)

Sørg for at alle i gruppen deltager og bidrager med noget fagligt indhold i fremlæggelsen - undgå altså 'one-man show' !

Fremgangsmåde

  1. Vis på et verdenskort hvor jeres lokalitet ligger

  2. Vis jeres hydroternfigur og fortæl hvilken klimazone og plantebælte der findes på lokaliteten

  3. Vis på hydrotermfiguren længden af vækstperioden, og
  4. Hvilket fugtighedsindeks I har beregnet for lokaliteten ( relater gerne dette til Vandbalanceligningen : N= F + Ao + Au )

  5. Fortæl hvad I mener er specielt / særligt ved temperatur og nedbørsforholdene på den valgte lokalitet (altså specielt i forhold til de øvrige figurer), og som I vil prøve at forklare / analysere.
  6. Forklar temperaturforholdene på lokaliteten med brug af et eller flere af de forhold som vist i figuren her:

    Inddrag også kort over kolde og varme havstrømme

  7. Forklar dernæst nedbørsforholdene ved at inddrage oplysninger fra Atlas kort med lufttryk og dominerende vinde i henholdsvis jan og juli

  8. Nedbørsmængden på den pågældende lokalitet kan også relateres til temperaturen - jvnf kurven over luftens maksimale vanddampindhold ved en given temperatur.

That's all folks - God arbejdslyst :-)