Ottos geografi noter til HF
Geografi noter
Vejl. og opgaver til Ottos geografihold

Geografi og NF-projekterne

1. NF-projekt okt 2017

Den udleverede opgave: 1. NF -projekt

Materiale:

Teksten vi har anvendt i timerne er: KLimatologi og hydrologi

I er kun blevet bedt om at anvende én af figurene, men vær opmærksom på at inddrage den faglige viden fra klimatologi / hydrologi til at forklare det som figuren umiddelbart viser. I skal altså ikke bare beskrive hvad figuren viser, men også hvad baggrunden er - hvorfor det er sådan.

Geo-faglige indhold

Det centrale geografifaglige stof som I bør inddrage jeres fremlæggelse er følgende:
 • Vandets kredsløb
 • Hvad siger vandbalancenligningen ( N= F + Ao +A u ) ?
 • Hvad er nettonedbøren (nettonedbøren= N-F ) i Danmark?
  Er der nedbørsoverskud eller underskud?
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?
 • Hvad er forudsætningen for dannelse af nedbør?
 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?

Figurmaterialet

Vandets kredsløb
Anvendt i undervisningen
 • Beskriv vandets kredsløb
 • Find vandbalancenligningen : N= F + Ao +A u , enkelte elementer i figuren
 • Forklar hvad betingelserne er for dannelse af nedbør?

  Inddrag begreber som temperatur, lufttrykket og luftens dugpunkt

 • Hvilke forhold har betydning for fordampningens størrelse ?
 • Hvordan kan man afgøre om der er nedbørsoverskud eller underskud?
  Er der f.eks nedbørsoverskud eller underskud i Danmark?
  Se vandbalance for Danmark
 • Hvilken betydning har jordbundens sammensætning for afstrømningen?
 • Hvordan er nedbørsfordelingen i Danmark ?
  Hvad er forklaringen herpå og
  hvilken form for nedbør er mest almindelig i Danmark?
udnyttelsesgrad-grundvand
 • Gør jer klart hvordan figuren skal læses ....

  Bæredygtigressource angiver hvor meget grundvand der er til rådighed og som det vil være bæredygtigt at forbruge ( årligt forbrug)

  Vandindvinding betyder hvor meget grundvand der årligt dumpes op og forbruges af danskerne.

  Fladesignaturen på kortet (farverne) angiver hvor stor en % -del af den bæredygtige ressource der udnyttes.

 • Beskriv nu hvad I kan læse ud fra kortet om ressourcer og forbrug.

 • Prøv at forklare de væsentligste forskelle i ressourcerne?
  I kan her bruge data / viden fra arbejdet med den første figur
 • Overvej selv hvad grunden kan være til at forbruget (vandindvindingen) er så forskellig i øst og vestdanmark ..?
nitratindholdet
 • Hvad kan I læse ud af kortet ?
 • Prøv at bruge jeres viden om nedbør, jordbund og afstrømning til at forklare hvorfor nitratforureningen er størst i det vestlige Danmark?
 • Hvorfra tror I at denne nitrat stammer fra?

Naturvidenskabelig metode

I løbet af undervisningen i geografi (samt bio og kemi) skal I gerne blive fortrolige med den naturvidenskabelige metode.

Den naturvidenskabelige metode er en beskrivelse af naturvidenskabernes arbejdsproces. Processen kan beskrives således:

 1. Observationer ->
 2. undren / spørgsmål ->
 3. hypotese (midlertidig antagelse) ->
 4. indsamling af data ->
 5. analyse af data ->
 6. hypotese afvises (tilbage til 3) eller bekræftes ->
 7. teori-> kontrolforsøg ->
 8. Naturvidenskabelig model.
Se illustration (eng)

2. NF-projekt dec. 2017

Opgave materiale

Supplerende artikel som SKAL inddrages i opgavebesvarelsen

Opgaveformulering

Global opvarmning

Hvordan kan menneskelige aktiviteter påvirke det globale klima, og hvad kan vi gøre for at bremse en global opvarmning?

a. Redegør for kulstofkredsløbet, strålingsbalancen og sammenhængen mellem dem

b. Gør rede for opbygning en af carbonhydrider, og forklar hvad der menes med en fuldstændig forbrænding. Beregn hvor mange kg carbondioxid, der teoretisk set kan dannes ved afbrænding af hhv. 1 kg kul, olie og naturgas. Sæt tallene i forhold til den udviklede energi ved de tre forbrændingsreaktioner

c. Forklar, hvordan menneskelig aktivitet påvirker systemerne og vurder, hvordan denne påvirkning kan ændres

STIKORD TIL GEO:

fossile brændstoffer, drivhusgasser, kulstofkredsløbet, ind- og udstråling, global opvarmning, alternativ energi, feedback-mekanismer

Spørgsmål A


Model af Kulstofkredsløbet
Model af atmosfærens strålingsbalance

Spørgsmål C


Atmosfærens Co2 indhold 1958-2016
Temperaturafvigelser fra referenceperioden 1860-2010
Eksempel på feedback mekanisme i klimasystemet
Verdens samlede energiforbrug
CO2 udledninger fra udvalgte lande 1960-2014

3. NF-projekt maj. 2018

se Evalueringsprojektet